Algemene Voorwaarden webshop Corylie

ALGEMEEN

De algemene voorwaarden kunnen door de verkoper steeds zonder nadere kennisgeving gewijzigd worden. De algemene voorwaarden zijn steeds in hun recentste versie beschikbaar en raadpleegbaar via de website.

Alle reservaties, bestellingen en/of aankopen geplaatst via deze website geschieden tegen de hiernavolgende bepalingen/voorwaarden. Andersluidende bepalingen/voorwaarden van de klant worden niet aanvaard. De verkoper kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.

Deze pagina regelt het gebruik van de website www.corylie.be (d.i. met inbegrip van de webshop) van de Corylie, hierna de ‘verkoper’ genaamd.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgisch recht.

AANBOD EN PRIJZEN

De prijzen worden weergegeven inclusief 21 % B.T.W. Voor levering in België en omliggende landen wordt geen leveringskost aangerekend. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Het aanbod van de aangeboden artikelen op onze webshop is in eerste instantie bedoeld voor inwoners van België en omliggende buurlanden (meer bepaald Nederland / Luxemburg / Duitsland / Frankrijk). Uitzonderingen hierop kunnen mits overleg en goedkeuring van de verkoper bekomen worden. Hiervoor zullen wel de overeenstemmende transportkosten aangerekend worden.

Prijsaanbiedingen zijn dan ook steeds vrijblijvend. Drukfouten en merkbare vergissingen in onze prijslijsten, aanbieden en bevestigingen verbinden ons niet. De aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.

Alle specificaties, producten en prijzen beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie.

We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren. De kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft.

Ingeval van specifieke vragen over maten, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijn, leveringswijze, etc. kan vooraf contact opgenomen worden met de verkoper (zie nr. 13 ).

Indien op een bepaald moment producten op deze website staan, biedt dit geen garantie dat deze producten nog beschikbaar zijn (bv. bij gelijktijdige bestellingen).

BESTELLING & TOT STAND KOMEN CONTRACT

Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

Door een bestelling te plaatsen op de website garandeert de koper een natuurlijk persoon, meerderjarig, handelingsbekwaam en een inwoner van de Europese Unie te zijn.

Door het feit zelf van het plaatsen van de bestelling, reservatie en/of koop wordt de koper verondersteld deze algemene voorwaarden, in de op de datum van het plaatsen van de bestelling geldende versie, te kennen en ze te aanvaarden.

De bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.

De verkoper verbindt er zich toe op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De overeenkomst (verkoop) komt tot stand van zodra door de verkoper een orderbevestiging is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

De voertaal van de afgesloten overeenkomst is Nederlands.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

BETALING

De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via Bancontact (app, payconiq of via jouw bancontact terminal), PayPal of kredietkaart.

Nadat de verkoper de betaling heeft ontvangen, wordt de koper hiervan per e-mail ingelicht.

Ingeval van betaling middels kredietkaart is de koper verplicht het nummer van zijn Visa of Mastercard op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd. De verkoper is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

In geval van niet tijdige betaling is de verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Bij niet of niet-tijdige betaling is de koper op het openstaande saldo een verwijlrente verschuldigd ten belope van de wettelijke interestvoet te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden (d.i. 14 kalenderdagen na bestelling) tot aan de dag der algehele voldoening. De koper zal tevens een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van de verkoopprijs, met een minimum van 25,00 € en een maximum van 2.500,00 €.

LEVERING

De levering gebeurt naar keuze van de koper via verzending naar het door hem opgegeven adres of door afhaling in ofwel de winkel van de verkoper, ofwel in het door de koper gekozen postpunt/postkantoor.

De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. Deze termijn gaat pas in na ontvangst van de betaling.

De verkoper streeft ernaar het bestelde en betaalde artikel te leveren binnen de 7 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. Voor zover bij wet toegelaten, is de verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

TERUGZENDING

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de koper het recht zijn bestelling verricht via de webshop te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten.

Wenst de koper van dit herroepingsrecht gebruik te maken dan dient hij binnen de voormelde tijdspanne het product (met het originele etiket er nog aangehecht) en de verpakking, beiden in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat, samen met alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, gifts en verpakkingsmateriaal, op zijn kosten aangetekend terug te bezorgen aan de verkoper, bij gebreke waaraan de aankoop definitief zal worden geacht en er geen restitutie zal plaatsvinden.

Voldoet de terugzending wel aan de gestelde voorwaarden, dan zal de verkoper de door de koper betaalde aankoopsom (excl. de verzendkosten) binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugbezorgde goederen terugstorten op het door de koper aangeduide rekeningnummer.

GARANTIE

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres van de verkoper of per e-mail aan de verkoper.

Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht.

Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder art. 6.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

HANDTEKENING EN BEWIJS

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (o.a. met communicaties en back-ups). De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij doorgeeft. De bevestiging van de bestelling door de klant , geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website. Het ontbreken van een gewone handtekening doet hieraan geen afbreuk.

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder of (al dan niet rechtstreekse) schade door het gebruik van internet (o.a. door een systeempanne, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie) of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt beschouwd.

Zowel de eigendom als het risico gaan over bij de verkoop. De verkoper is bijgevolg niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij (terug)zending aan/van de aangekochte goederen, evenmin als voor het overschrijden van de leveringstermijn door toedoen van de vervoerder of ingevolge staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. De verkoper is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet –tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

WEBSITE, INTELLECTUELE EIGENDOM EN MERKENRECHT

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis te leveren.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Alle onderdelen van de website van de verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de verkoper.Kopers die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen website en de website van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de verkoper.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de website van de verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de verkoper.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo’s die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn (niet-)geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen.

BESCHERMING VAN DE PRIVACY

De verkoper behoudt zich het recht om, uitsluitend voor intern gebruik, gegevens van de koper te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de verkoper.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De exclusieve eigendom van een product gaat op de koper over van zodra de verkoper de betaling die verschuldigd is voor het bestelde product(en) (inclusief eventuele kosten en intresten) volledig heeft voldaan.

De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper (tot aan de betaling door de koper – cfr. supra) te wijzen. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst die ontstaat na het plaatsen en de aanvaarding van de bestelling zijn onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk en het Hof van Beroep te Gent bevoegd.

CONTACTGEGEVENS

De verkoper betreft de BVBA Corylie ondernemingsnummer 0692. 933.752) met maatschappelijke zetel te (België) 8800 ROESELARE, De Munt 1. De openingsuren van de winkel (op voormeld adres gevestigd) zijn consulteerbaar op de website. De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 051/ 20.12.03 (tijdens de openingsuren) of via e-mail op info@corylie.be of per post op het voormelde adres.

© 2024 Corylie - De Munt 1, 8800 Roeselare (België) - BTW BE 0692.933.752
Algemene voorwaarden - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap Quoted: Websites met méér
Om je surfervaring te verbeteren maakt Corylie gebruik van cookies. Meer informatie    OK